Chwilio ein Cronfa Ddata Adnoddau

Eich canlyniadau chwilio

Yn dangos canlyniadau gan ddefnyddio rhai o'ch termau chwilio

1. Cael Pwrpas i’r Gwasanaeth Ieuenctid

Awdur: National Youth Bureau 1982

Maint y ffeil
148.67KB

2. Canllawiau ar Fwyd a Diod Iach mewn Lleoliadau Gwaith Ieuenctid

Mae’r llyfryn hwn yn rhoi cyngor ymarferol i helpu gweithwyr ieuenctid, gwirfoddolwyr a phobl ifanc i ddarparu bwyd a diod iachach mewn lleoliadau lle mae…
Awdur: Llywodraeth Cymru, 2012

Disgrifiad

Mae’r llyfryn hwn yn rhoi cyngor ymarferol i helpu gweithwyr ieuenctid, gwirfoddolwyr a phobl ifanc i ddarparu bwyd a diod iachach mewn lleoliadau lle mae pobl ifanc yn cwrdd. Mae’n cefnogi’r gwaith a wneir trwy Newid am Oes, Blas am Oes, a Chynlluniau Ysgolion Iach - Rhwydwaith Cymru, sy’n ceisio gwella deiet cyffredinol pobl ifanc sy’n byw yng Nghymru. Mae’n cyd-fynd ˆa nod Llywodraeth Cymru o sicrhau bod y sector cyhoeddus yn esiampl o arferion da yn yr ymdrech i greu amgylchedd lle mae’n hawdd i bobl fwyta’n iach.


Maint y ffeil
517.01KB

3. CIC Crynodeb o Waith Cyngor Ieuenctid Cymru 2001

Awdur: Cyngor Ieuenctid Cymru 2001

Maint y ffeil
7852.26KB

4. CIC Crynodeb o Waith Cyngor Ieuenctid Cymru 2004

Awdur: Cyngor Ieuenctid Cymru 2004

Maint y ffeil
14.81KB

5. Cod Moeseg ar gyfer y Gwasanaeth Ieuenctid yng Nghymru 2012

Mae cod moeseg yn set o egwyddorion o fewn sefydliad sy’n arwain ymddygiad a’r broses gwneud penderfyniadau. Diben y cod hwn yw cynnig canllawiau i weithwyr…
Awdur: ETS Cymru a Choleg Cymunedol YMCA Cymru 2012

Disgrifiad

Mae cod moeseg yn set o egwyddorion o fewn sefydliad sy’n arwain ymddygiad a’r broses
gwneud penderfyniadau. Diben y cod hwn yw cynnig canllawiau i weithwyr y
Gwasanaeth Ieuenctid* ynglŷn â gwneud dewisiadau moesegol wrth eu gwaith.


Maint y ffeil
229.95KB

6. Cwrs Hyfforddi Cymhwyso


Maint y ffeil
1191.23KB

7. Cydamcanu – Cydymdrechu: Canllawiau ar Integreiddio Partneriaethau a Chynlluniau

Canllawiau ar Integreiddio Partneriaethau a Chynlluniau. Mae Llywodraeth Cymru yn credu y dylid defnyddio cynllun integredig unigol i gyflawni’r dyletswyddau statudol o ran datblygu cynlluniau a…
Awdur: Llywodraeth Cymru 2012

Disgrifiad

Canllawiau ar Integreiddio Partneriaethau a Chynlluniau.

Mae Llywodraeth Cymru yn credu y dylid defnyddio cynllun integredig unigol i gyflawni’r dyletswyddau statudol o ran datblygu cynlluniau a strategaethau sydd wedi’u gosod yn y ddeddfwriaeth ganlynol:

 • Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 (Rhan 2: Adrannau 37-46) – Strategaethau cymunedol;
 • Deddf Plant 2004 (Rhan 3: Adran 26) – Cynllun Plant a Phobl Ifanc (sy’n cynnwys cynlluniau sy’n ofynnol o dan adran 2 o Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 a Rhan 1 o Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010);
 • Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006 (Rhan 3: Adran 40) – Strategaethau Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles;
 • Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998 (Rhan 1: Adran 6) – Strategaethau i ostwng troseddu ac anhrefn, strategaethau i fynd i’r afael â chamddefnyddio cyffuriau, alcohol a sylweddau eraill, a strategaethau i ostwng aildroseddu.
 • Mesur Plant a Theuloedd (Cymru) 2010 adrannau 11 a 12 – y dyletswyddau mewn perthynas ag awdurdodau lleol i asesu ar gyfer cyfleoedd chwarae digonol ac i hyrwyddo a hwyluso cyfranogiad plant ym mhenderfyniadau’r awdurdod a allai effeithio arnynt, ac i gyhoeddi a diweddaru gwybodaeth am ei drefniadau.

Maint y ffeil
772.95KB

8. Cyfraniad gwaith ieuenctid i'r Rhaglen ar Gyfer Llywodraethu yng Nghymru

Nod hyn o bapur yw dangos ble a sut mae gwaith ieuenctid yn gallu helpu i gyflawni polisïau ehangach Llywodraeth Cymru trwy wella byd pobl ifanc rhwng 11…
Awdur: Cynghrair Gwaith Ieuenctid Cymru 2014

Disgrifiad

Nod hyn o bapur yw dangos ble a sut mae gwaith ieuenctid yn gallu helpu i gyflawni polisïau ehangach Llywodraeth Cymru trwy wella byd pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed. Nid nodi meysydd newydd na phennu ehangder gwaith ieuenctid yw’r diben, ond tynnu sylw at y rôl bresennol – sy’n ffordd benodol o weithio gyda’r ifainc – ynglŷn â helpu i gyflawni a chryfhau polisïau Llywodraeth Cymru

Dyma agweddau Rhaglen Llywodraeth Cymru:

 • Twf a swyddi cynaladwy
 • Gwasanaethau cyhoeddus
 • Gofal iechyd yn yr 21ain ganrif
 • Addysg
 • Rhaglen ‘Cefnogi Pobl’
 • Cartrefi Cymru
 • Cymunedau mwy diogel
 • Cydraddoldeb
 • Trechu tlodi
 • Cymunedau gwledig
 • Yr amgylchedd a chynaladwyedd
 • Diwylliant a threftadaeth Cymru

Maint y ffeil
129.71KB

9. Cynllunio ar y Cyd i Wella Canlyniadau

Canllawiau Cynllunio a Rheoliadau i Awdurdodau Lleol a’u Partneriaid ar Gynlluniau Plant a Phobl Ifanc. Llywodraeth Cynulliad Cymru Rhif: 31/2007 Dyddiad cyhoeddi: Medi 2007
Awdur: Llywodraeth Cynulliad Cymru 2007

Disgrifiad

Canllawiau Cynllunio a Rheoliadau i Awdurdodau Lleol a’u Partneriaid ar Gynlluniau Plant a Phobl Ifanc. Llywodraeth Cynulliad Cymru Rhif: 31/2007
Dyddiad cyhoeddi: Medi 2007


Maint y ffeil
537.50KB