Chwilio ein Cronfa Ddata Adnoddau

Eich canlyniadau chwilio

Yn dangos canlyniadau gan ddefnyddio rhai o'ch termau chwilio

1. Neges - Canlyniadau Arolwg Holiadur Gweithwyr Ieuenctid yng Nghymru

Mae’r papur hwn yn cynnwys canlyniadau rhan o arolwg holiadur a gynhaliwyd er mwyn gweld a yw’r gwasanaeth ieuenctid cynaledig yng Nghymru, yn gallu bodloni gofynion…

Disgrifiad

Mae’r papur hwn yn cynnwys canlyniadau rhan o arolwg holiadur a gynhaliwyd er mwyn gweld
a yw’r gwasanaeth ieuenctid cynaledig yng Nghymru, yn gallu bodloni gofynion polisi’r
llywodraeth ac anghenion pobl ifanc, tra’n cynnal ei hunaniaeth sefydliadol benodol. Casglwyd
a dadansoddwyd gwybodaeth a gyflwynwyd yn yr holiadur rhwng 2000 a 2002, cyfnod pan
welwyd nifer o effeithiau sylweddol yn sgil datganoli llywodraeth a chreu Cynulliad
Cenedlaethol Cymru (1999). Ers yr adeg hwn, mae’r gwasanaeth ieuenctid wedi cael ei
archwilio’n llawer mwy trylwyr mewn agenda wleidyddol sy’n rhoi cryn sylw i wella cyfraniad
pob person ifanc tuag at les cymdeithasol ac economaidd Cymru. Ategwyd y sefyllfa hon gan
gasgliadau ac argymhellion Ymestyn Hawliau (CCC 2000) a ddaeth yn brif ddogfen y
llywodraeth ar gyfer hyrwyddo gwasanaethau i bobl ifanc.


2. Neges - Gwaith Ieuenctid ac Atal Troseddu

Bydd y papur hwn yn dadlau fod gwasanaeth ieuenctid ag adnoddau digonol, a all fabwysiadu amrediad o ddulliau gweithredu, o fudd cynhenid i gymdeithas. Gall…
Awdur: Liam Kealy, Cyngor Ieuenctid Cymru 1998

Disgrifiad

Bydd y papur hwn yn dadlau fod gwasanaeth ieuenctid ag adnoddau digonol, a all fabwysiadu amrediad o ddulliau gweithredu, o fudd cynhenid i gymdeithas. Gall gwaith ieuenctid gynnig profiadau cadarnhaol sy’n wynebu anghenion a dyheadau pobl ifainc ac yn eu galluogi i ddatblygu fel dinasyddion cyfrifol ac i gyfrannu’n gadarnhaol at fywyd eu cymunedau.

Er nad yw atal troseddu erioed wedi bod yn brif gymhelliad i waith ieuenctid, mae ganddo gyfraniad pwysig i’w wneud yn y broses hon. Bydd y papur yma’n cyfeirio at adroddiad diweddar gan Ymddiriedolaeth y Tywysog a seiliwyd ar ymchwil a wnaed gan Coopers and Lybrand, sy’n arddangos y berthynas rhwng gwaith ieuenctid ac atal troseddu gan ieuenctid. (Coopers and Lybrand: ‘Preventative Strategy for Young People in Trouble’ 1994)


Maint y ffeil
161.18KB

3. Neges - Ieuenctid Anfodlon: ymchwil gefndirol, cydnabyddiaeth wleidyddol a datblygiad polisi

Awdur: Howard Williamson, Cyngor Ieuenctid Cymru 1999

Maint y ffeil
163.91KB

4. Neges - Pobl Ifanc a Digartrefedd yng Nghymru: Canllawiau i’r Gwasanaeth Ieuenctid

Bwriad y papur hwn yw rhoi arolwg o faintiuoli digartrefedd ieuenctid yng Nghymru; cynnig golwg ar brofiad pobl ifanc ddigartref yng Nghymru ac yn bwysig…
Awdur: Liam Kealy, Cyngor Ieuenctid Cymru 1998

Disgrifiad

Bwriad y papur hwn yw rhoi arolwg o faintiuoli digartrefedd ieuenctid yng Nghymru; cynnig golwg ar brofiad pobl ifanc ddigartref yng Nghymru ac yn bwysig iawn, rhoi rhyw syniad am sut y gall y gwasanaeth ieuenctid chwarae rhan mewn datblygu a darparu gwasanaethau.

Cynnwys:
• Diffinio digartrefedd ieuenctid
• Maint a natur digartrefedd ieuenctid yng Nghymru
• Dewisiadau tai i bobl ifanc
• Rôl y gwasanaeth ieuenctid
• Sefydliadau tai yng Nghymru


Maint y ffeil
149.95KB

5. Neges - Pobl Ifanc, Gwaith Ieuenctid a Chynghorau Tref a Chymuned

Mae Cyngor Ieuenctid Cymru’n awyddus i gefnogi’r datblygiadau hyn, ac yn ystod hydref 1998 galwodd ddwy seminar a ystyriai rôl Cynghorau Tref a Chymuned mewn…
Awdur: Liam Kealy, Cyngor Ieuenctid Cymru 1998

Disgrifiad

Mae Cyngor Ieuenctid Cymru’n awyddus i gefnogi’r datblygiadau hyn, ac yn ystod hydref 1998 galwodd ddwy seminar a ystyriai rôl Cynghorau Tref a Chymuned mewn datblygu gwasanaethau i bobl ifanc.  Mae’r ddogfen friffio hon yn lledaenu gwybodaeth am ddatblygiadau i alluogi Cynghorau Tref a Chymuned eraill i sefydlu eu darpariaeth eu hunain.


Maint y ffeil
148.68KB

6. Neges - Trwyddedu Yrru Cyfrifiaduron Ewropeaidd (ECDL) Adroddiad ar y Cam Cyntaf


Maint y ffeil
183.98KB

7. Neges - Y Syniad o ‘Bolisi Ieuenctid’ – Taith Trwy Ewrop

Awdur: Howard Williamson, Cyngor Ieuenctid Cymru 2004

Maint y ffeil
274.84KB

8. Neges - Ymgynghori gyda Phobl Ifanc Sealand Manor, Clwyd

Deilliodd y syniad o gynnal y prosiect hwn yn sgil trafodaethau a gafwyd gydag Asiantaeth Gymunedol Alun a Glannau Dyfrdwy ynglyn â natur swyddogaeth y…
Awdur: Liam Kealy, Cyngor Ieuenctid Cymru 1993

Disgrifiad

Deilliodd y syniad o gynnal y prosiect hwn yn sgil trafodaethau a gafwyd gydag Asiantaeth Gymunedol Alun a Glannau Dyfrdwy ynglyn â natur swyddogaeth y Cyngor/Fforwm yn gymruso pobl ifanc ac yn datblygu modelau ymarfer i alluogi pobl ifanc i gael llais yn eu cymunedau.

Amcanion y prosiect oedd galluogi pobl ifanc a’r gymuned leol i ddod i benderfyniad ynglyn â defnydd canolfan gymunedol Sealand Manor ar gyfer gweithgareddau pobl ifanc a sut mae modd i bobl ifanc gyfrannu at hynny.  Roedd y prosiect hefyd yn ymwneud ag ymgyrchoedd ehangach yn delio â buddiannau a phryderon pobl ifanc yr ardal.


Maint y ffeil
135.36KB

9. NOS Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol Gwaith Ieuenctid 2012

Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol Gwaith Ieuenctid 2012
Awdur: LSIS 2012

Disgrifiad

Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol Gwaith Ieuenctid 2012


Maint y ffeil
831.79KB