Chwilio ein Cronfa Ddata Adnoddau

Eich canlyniadau chwilio (18)

Yn dangos canlyniadau gan ddefnyddio rhai o'ch termau chwilio

Cydamcanu; Cydymdrechu: Canllawiau ar Integreiddio Partneriaethau a Chynlluniau

Author: Llywodraeth Cymru 2012

Canllawiau ar Integreiddio Partneriaethau a Chynlluniau.

Mae Llywodraeth Cymru yn credu y dylid defnyddio cynllun integredig unigol i gyflawni’r dyletswyddau statudol o ran datblygu cynlluniau a strategaethau sydd wedi’u gosod yn y ddeddfwriaeth ganlynol:

 • Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 (Rhan 2: Adrannau 37-46) – Strategaethau cymunedol;
 • Deddf Plant 2004 (Rhan 3: Adran 26) – Cynllun Plant a Phobl Ifanc (sy’n cynnwys cynlluniau sy’n ofynnol o dan adran 2 o Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 a Rhan 1 o Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010);
 • Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006 (Rhan 3: Adran 40) – Strategaethau Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles;
 • Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998 (Rhan 1: Adran 6) – Strategaethau i ostwng troseddu ac anhrefn, strategaethau i fynd i’r afael â chamddefnyddio cyffuriau, alcohol a sylweddau eraill, a strategaethau i ostwng aildroseddu.
 • Mesur Plant a Theuloedd (Cymru) 2010 adrannau 11 a 12 – y dyletswyddau mewn perthynas ag awdurdodau lleol i asesu ar gyfer cyfleoedd chwarae digonol ac i hyrwyddo a hwyluso cyfranogiad plant ym mhenderfyniadau’r awdurdod a allai effeithio arnynt, ac i gyhoeddi a diweddaru gwybodaeth am ei drefniadau.

Cyfraniad gwaith ieuenctid i’r Rhaglen ar Gyfer Llywodraethu yng Nghymru

Author: Cynghrair Gwaith Ieuenctid Cymru 2014

Nod hyn o bapur yw dangos ble a sut mae gwaith ieuenctid yn gallu helpu i gyflawni polisïau ehangach Llywodraeth Cymru trwy wella byd pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed. Nid nodi meysydd newydd na phennu ehangder gwaith ieuenctid yw’r diben, ond tynnu sylw at y rôl bresennol – sy’n ffordd benodol o weithio gyda’r ifainc – ynglŷn â helpu i gyflawni a chryfhau polisïau Llywodraeth Cymru

Dyma agweddau Rhaglen Llywodraeth Cymru:

 • Twf a swyddi cynaladwy
 • Gwasanaethau cyhoeddus
 • Gofal iechyd yn yr 21ain ganrif
 • Addysg
 • Rhaglen ‘Cefnogi Pobl’
 • Cartrefi Cymru
 • Cymunedau mwy diogel
 • Cydraddoldeb
 • Trechu tlodi
 • Cymunedau gwledig
 • Yr amgylchedd a chynaladwyedd
 • Diwylliant a threftadaeth Cymru

Cynllunio ar y Cyd i Wella Canlyniadau

Author: Llywodraeth Cynulliad Cymru 2007
Canllawiau Cynllunio a Rheoliadau i Awdurdodau Lleol a’u Partneriaid ar Gynlluniau Plant a Phobl Ifanc. Llywodraeth Cynulliad Cymru Rhif: 31/2007
Dyddiad cyhoeddi: Medi 2007

Cynllunio ar y Cyd i Wella Canlyniadau

Author: Llywodraeth Cynulliad Cymru 2007

Canllawiau Cynllunio a Rheoliadau i Awdurdodau Lleol a’u Partneriaid ar Gynlluniau Plant a Phobl Ifanc. Llywodraeth Cynulliad Cymru Rhif: 31/2007
Dyddiad cyhoeddi: Medi 2007

Llwybr Cydlynol 2001 – Strwythur Arfaethedig Hyfforrdiant Gwaith Ieuenctid a Chymuned yng Nghymru

Author:

Plant a Phobl Ifanc: Fframwaith ar gyfer Partneriaeth

Author: Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2000

Y Coleg Pentref

Author:

Y Coleg Pentref

Author: