Search Our Resource Database

Search Results (36)

Showing results using some of your search terms

Neges – Canlyniadau Arolwg Holiadur Gweithwyr Ieuenctid yng Nghymru

Author:
Mae’r papur hwn yn cynnwys canlyniadau rhan o arolwg holiadur a gynhaliwyd er mwyn gweld a yw’r gwasanaeth ieuenctid cynaledig yng Nghymru, yn gallu bodloni gofynion polisi’r llywodraeth ac anghenion pobl ifanc, tra’n cynnal ei hunaniaeth sefydliadol benodol. Casglwyd a dadansoddwyd gwybodaeth a gyflwynwyd yn yr holiadur rhwng 2000 a 2002, cyfnod pan welwyd nifer o effeithiau sylweddol yn sgil datganoli llywodraeth a chreu Cynulliad Cenedlaethol Cymru (1999). Ers yr adeg hwn, mae’r gwasanaeth ieuenctid wedi cael ei archwilio’n llawer mwy trylwyr mewn agenda wleidyddol sy’n rhoi cryn sylw i wella cyfraniad pob person ifanc tuag at les cymdeithasol ac economaidd Cymru. Ategwyd y sefyllfa hon gan gasgliadau ac argymhellion Ymestyn Hawliau (CCC 2000) a ddaeth yn brif ddogfen y llywodraeth ar gyfer hyrwyddo gwasanaethau i bobl ifanc.

Neges – Gwaith Ieuenctid ac Atal Troseddu

Author: Liam Kealy, Cyngor Ieuenctid Cymru 1998

Bydd y papur hwn yn dadlau fod gwasanaeth ieuenctid ag adnoddau digonol, a all fabwysiadu amrediad o ddulliau gweithredu, o fudd cynhenid i gymdeithas. Gall gwaith ieuenctid gynnig profiadau cadarnhaol sy’n wynebu anghenion a dyheadau pobl ifainc ac yn eu galluogi i ddatblygu fel dinasyddion cyfrifol ac i gyfrannu’n gadarnhaol at fywyd eu cymunedau.

Er nad yw atal troseddu erioed wedi bod yn brif gymhelliad i waith ieuenctid, mae ganddo gyfraniad pwysig i’w wneud yn y broses hon. Bydd y papur yma’n cyfeirio at adroddiad diweddar gan Ymddiriedolaeth y Tywysog a seiliwyd ar ymchwil a wnaed gan Coopers and Lybrand, sy’n arddangos y berthynas rhwng gwaith ieuenctid ac atal troseddu gan ieuenctid. (Coopers and Lybrand: ‘Preventative Strategy for Young People in Trouble’ 1994)

Neges – Ieuenctid Anfodlon: ymchwil gefndirol, cydnabyddiaeth wleidyddol a datblygiad polisi

Author: Howard Williamson, Cyngor Ieuenctid Cymru 1999

Neges – Pobl Ifanc a Digartrefedd yng Nghymru: Canllawiau i’r Gwasanaeth Ieuenctid

Author: Liam Kealy, Cyngor Ieuenctid Cymru 1998

Bwriad y papur hwn yw rhoi arolwg o faintiuoli digartrefedd ieuenctid yng Nghymru; cynnig golwg ar brofiad pobl ifanc ddigartref yng Nghymru ac yn bwysig iawn, rhoi rhyw syniad am sut y gall y gwasanaeth ieuenctid chwarae rhan mewn datblygu a darparu gwasanaethau.

Cynnwys:
• Diffinio digartrefedd ieuenctid
• Maint a natur digartrefedd ieuenctid yng Nghymru
• Dewisiadau tai i bobl ifanc
• Rôl y gwasanaeth ieuenctid
• Sefydliadau tai yng Nghymru

Neges – Pobl Ifanc, Gwaith Ieuenctid a Chynghorau Tref a Chymuned

Author: Liam Kealy, Cyngor Ieuenctid Cymru 1998

Mae Cyngor Ieuenctid Cymru’n awyddus i gefnogi’r datblygiadau hyn, ac yn ystod hydref 1998 galwodd ddwy seminar a ystyriai rôl Cynghorau Tref a Chymuned mewn datblygu gwasanaethau i bobl ifanc.  Mae’r ddogfen friffio hon yn lledaenu gwybodaeth am ddatblygiadau i alluogi Cynghorau Tref a Chymuned eraill i sefydlu eu darpariaeth eu hunain.

Neges – Trwyddedu Yrru Cyfrifiaduron Ewropeaidd (ECDL) Adroddiad ar y Cam Cyntaf

Author:

Neges – Y Syniad o ‘Bolisi Ieuenctid’ – Taith Trwy Ewrop

Author: Howard Williamson, Cyngor Ieuenctid Cymru 2004

Neges – Ymgynghori gyda Phobl Ifanc Sealand Manor, Clwyd

Author: Liam Kealy, Cyngor Ieuenctid Cymru 1993

Deilliodd y syniad o gynnal y prosiect hwn yn sgil trafodaethau a gafwyd gydag Asiantaeth Gymunedol Alun a Glannau Dyfrdwy ynglyn â natur swyddogaeth y Cyngor/Fforwm yn gymruso pobl ifanc ac yn datblygu modelau ymarfer i alluogi pobl ifanc i gael llais yn eu cymunedau.

Amcanion y prosiect oedd galluogi pobl ifanc a’r gymuned leol i ddod i benderfyniad ynglyn â defnydd canolfan gymunedol Sealand Manor ar gyfer gweithgareddau pobl ifanc a sut mae modd i bobl ifanc gyfrannu at hynny.  Roedd y prosiect hefyd yn ymwneud ag ymgyrchoedd ehangach yn delio â buddiannau a phryderon pobl ifanc yr ardal.

Newsline – Accreditation: Celebration of young people’s achievements or means for controlling youth work?

Author:
Helen Miller, Wales Youth Agency 2003

Newsline – Consulting with Young People on Sealand Manor, Clwyd

Author: Liam Kealy, Wales Youth Agency 1993

The idea for this project arose from discussions with Alyn and Deeside Community Agency about the nature of the Agency's/Forum's role in empowering young people and developing models of practice for enabling young people to have a voice in their communities.

The aims of the project were to enable young people and the local community to arrive at decisions about the use of Sealand Manor community centre for young people's activities and how young people can contribute to this.   The project was also concerned with broader initiatives which address the interests and concerns of young people in the area.