Search Our Resource Database

Search Results (25)

Showing results using some of your search terms

Scouting in Wales

Author: Professor David Loades

Brief account of the development of Scouting in Wales.

Second Report on Training of Part-Time Youth Leaders and Assistants

Author: Department of Education and Science, HMSO 1966

Second Report on Training of Part Time Youth Leaders and Assistants Report of the Review Committee of the Youth Service Development Council December 1965 

Service by Youth

Author: Department of Education and Science, HMSO 1966
Service by Youth Report of a committee of the Youth Service Development Council December 1965

Shared Planning for Better Outcomes

Author: Welsh Assembly Government 2007

Welsh Government Planning Guidance and Regulations for Local Authorities and their Partners on Children and Young People‘s Plans. Welsh Assembly Government Circular No: 31/2007
Date of issue: September 2007

Shared Planning for Better Outcomes cym

Author: Llywodraeth Cynulliad Cymru 2007

Canllawiau Cynllunio a Rheoliadau i Awdurdodau Lleol a’u Partneriaid ar Gynlluniau Plant a Phobl Ifanc. Llywodraeth Cynulliad Cymru Rhif: 31/2007
Dyddiad cyhoeddi: Medi 2007

Shared Purpose – Shared Delivery Cym

Author: Llywodraeth Cymru 2012

Canllawiau ar Integreiddio Partneriaethau a Chynlluniau.

Mae Llywodraeth Cymru yn credu y dylid defnyddio cynllun integredig unigol i gyflawni’r dyletswyddau statudol o ran datblygu cynlluniau a strategaethau sydd wedi’u gosod yn y ddeddfwriaeth ganlynol:

  • Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 (Rhan 2: Adrannau 37-46) – Strategaethau cymunedol;
  • Deddf Plant 2004 (Rhan 3: Adran 26) – Cynllun Plant a Phobl Ifanc (sy’n cynnwys cynlluniau sy’n ofynnol o dan adran 2 o Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 a Rhan 1 o Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010);
  • Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006 (Rhan 3: Adran 40) – Strategaethau Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles;
  • Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998 (Rhan 1: Adran 6) – Strategaethau i ostwng troseddu ac anhrefn, strategaethau i fynd i’r afael â chamddefnyddio cyffuriau, alcohol a sylweddau eraill, a strategaethau i ostwng aildroseddu.
  • Mesur Plant a Theuloedd (Cymru) 2010 adrannau 11 a 12 – y dyletswyddau mewn perthynas ag awdurdodau lleol i asesu ar gyfer cyfleoedd chwarae digonol ac i hyrwyddo a hwyluso cyfranogiad plant ym mhenderfyniadau’r awdurdod a allai effeithio arnynt, ac i gyhoeddi a diweddaru gwybodaeth am ei drefniadau.

Shared Purpose – Shared Delivery: Guidance on integrating Partnerships and Plans

Author: Welsh Government 2012

Guidance on integrating Partnerships and Plans.

The Welsh Government considers that a single integrated plan should be used to meet the statutory duties in relation to the development of plans and strategies required under the following legislation:

  • Local Government (Wales) Measure 2009 (Part 2: Ss 37-46) – Community strategies;
  • Children Act 2004 (Part 3: S26) – Children and Young People’s Plan (which include plans required in accordance with section 2 of the Children and Families (Wales) Measure 2010 and Part 1 of the Mental Health (Wales) Measure 2010);
  • National Health Service (Wales) Act 2006 (Part 3: S40) – Health, Social Care and Well-being Strategies; and
  • Crime and Disorder Act 1998 (Part 1: S6) – Strategies for the reduction of crime and disorder, strategies for combating the misuse of drugs, alcohol and other substances, and strategies for the reduction of re-offending.
  • Children & Families (Wales) Measure 2010 sections 11 & 12 – the duties in respect of local authorities to assess for sufficient play opportunities and to promote and facilitate participation by children in decisions of the authority which might affect them, and to publish and keep up to date information about its arrangements.

Siarter Hawliau Pobl Ifanc

Author: Cyngor Ieuenctid Cymru 1995
SIARTER HAWLIAU POBL IFAINC 1. Dylai pobl ifanc gael mynediad i ystod o gyfleoedd a gweithgareddau sydd yn unol a'r rhai sydd ar gael yn y gymdeithas gyfoes. Dylai'r gwasanaeth ieuenctid gynnig amrediad o amgylchiadau Me bydd pobl ifainc: - yn teimlo'n gyfforddus a diogel - yn gallu bod yn anffurfiol yn gallu cymysgu a'u ffrindiau - yn gallu bod yn hyderus am y cyngor a'r wybodaeth y maent yn eu derbyn. Dylai darpariaeth ar gyfer pobl ifainc fod ar gael ar adegau sydd yn gyfleus i bobl …

Social Exclusion – The Role of Poor Basic Skills

Author: Basic Skills Agency

Test of speech by representative of the Basic Skills Agency on the role poor basic skills play in the social exclusion of young people.

Social Inclusion and the Youth Service in Wales: a submission to the House of Commons Committee on Welsh Affairs

Author: Wales Youth Agency 2000