Search Our Resource Database

Search Results (83)

Showing results using some of your search terms

YEPF Delivering the Youth Guarantee in Wales: Draft Guidance

Author: Welsh Government 2014
This document is in support of the Youth engagement and progression framework. This document provides initial guidance to local authorities and key partners regarding the Youth Guarantee and the key processes that need to be put in place to ensure young people remain engaged in education, employment or training. The document will be informed by pilot activity and will be finalised in autumn 2014 before the Youth Guarantee is implemented across Wales. In the Youth Engagement and Progression Framework Implementation Plan we commit to introducing a guarantee to a place in education or training for young people leaving compulsory education for the first time. Our Youth Guarantee is the “offer, acceptance and commencement of a suitable place in education or training for a young person making the first time transition from compulsory education at age 16.” The Youth Guarantee is being piloted in the North and West regions of Wales from November 2013 to October 2014. It is planned that the Youth Guarantee will be rolled out across Wales from November 2014 to October 2015. This means that the first young people will take up their offers under the Guarantee in September and October 2015.

YEPF Delivering the Youth Guarantee in Wales: Draft Guidance Cym

Author: Llywodraeth Cymru 2014
Mae’r ddogfen hon yn cefnogi’r Fframwaith ymgysylltu a datblygu ieuenctid. Mae’r ddogfen hon yn rhoi cyfarwyddyd cychwynnol i awdurdodau lleol a phartneriaid allweddol ar y Warant Ieuenctid a’r prif brosesau i’w sefydlu i sicrhau bod pobl ifanc yn parhau i ymwneud ag addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant. Caiff y ddogfen ei llywio gan weithgarwch y treialon a bydd ei ffurf derfynol yn ymddangos yn hydref 2014 cyn i’r Warant Ieuenctid gael ei chyflwyno ledled Cymru. Yng Nghynllun Gweithredu’r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid rydym yn ymrwymo i gyflwyno gwarant y bydd lle mewn addysg neu hyfforddiant i bobl ifanc sy’n gadael addysg orfodol am y tro cyntaf. Mae ein Gwarant Ieuenctid yn cynnwys “cynnig, derbyn a chychwyn lle addas mewn addysg neu hyfforddiant i berson ifanc sy’n symud am y tro cyntaf o addysg orfodol yn 16 oed”. Mae’r Warant Ieuenctid yn cael ei threialu yn rhanbarthau Gogledd a Gorllewin Cymru rhwng Tachwedd 2013 a Hydref 2014. Bwriedir rhoi’r Warant Ieuenctid ar waith ledled Cymru rhwng Tachwedd 2014 a Hydref 2015. Felly bydd y grŵp cyntaf o bobl ifanc yn cychwyn eu cynigion o dan y Warant ym Medi a Hydref 2015.

YEPF Formative Evaluation of the Youth Engagement and Progression Framework

Author: Welsh Government 2015

The Youth Engagement and Progression Framework (YEPF) aims to reduce the number of young people who are not in education, employment or training (NEET). The Framework has six components, proven to be effective at increasing youth engagement and progression when implemented together as part of a strategy. These are: early identification, better brokerage and coordination of support; stronger tracking and transition of young people; ensuring provision meets the needs of young people; a focus on employability skills and opportunities for employment among young people; and greater accountability. Local authorities (LAs) have been charged with the role of leading implementation of the Framework, working closely with Careers Wales, youth services, schools, training providers to those aged 16 and over and other partners.  

The evaluation aimed to assess progress made to implement the Framework and the effectiveness of implementation processes with a view to considering whether the non-statutory guidance is sufficient to achieve the Welsh Government’s ambitions and targets and identifying learning to improve guidance and implementation. 

YEPF Formative Evaluation of the Youth Engagement and Progression Framework Cym

Author: Llywodraeth Cymru 2015

Nod y Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid (YEPF) yw lleihau nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET). Mae chwe elfen i’r Fframwaith, y profwyd eu bod yn effeithiol wrth gynyddu ymgysylltiad a datblygiad ieuenctid o’u gweithredu gyda’i gilydd yn rhan o strategaeth. Dyma’r elfennau: adnabod yn gynnar, gwell broceriaeth a chydgysylltu cymorth; prosesau olrhain a throsglwyddo cryfach ar gyfer pobl ifanc; sicrhau bod y ddarpariaeth yn bodloni anghenion pobl ifanc; pwyslais ar sgiliau cyflogadwyedd a chyfleoedd ar gyfer cyflogaeth ymhlith pobl ifanc; a mwy o atebolrwydd. Awdurdodau Lleol sy’n gyfrifol am arwain y broses o weithredu’r Fframwaith, gan weithio’n agos gyda Gyrfa Cymru, gwasanaethau ieuenctid, ysgolion, darparwyr hyfforddiant i bobl ifanc 16 oed a hŷn a phartneriaid eraill. 

Nod y gwerthusiad oedd asesu’r cynnydd a wnaed wrth weithredu’r Fframwaith ac effeithiolrwydd prosesau gweithredu, gan ystyried a yw’r arweiniad anstatudol yn ddigonol i gyflawni uchelgeisiau a thargedau Llywodraeth Cymru ac amlygu gwersi i’w dysgu er mwyn gwella’r arweiniad a’r broses weithredu. 

YEPF Youth Engagement and Progression Framework Implementation Plan

Author:

This document is focused on reducing the number of young people aged 11 to 25 who are not engaged in education, employment or training (NEET). All parts of the system from Welsh Government, National Partners, local authorities and providers will need to work together to successfully implement this plan. The plan sets out the different roles and responsibilities of key players and expectations for how each partner will deliver. Partners include senior leaders in local authorities, Careers Wales, the Youth Service and providers (schools, further education (FE) colleges, work-based learning (WBL)). 

The Youth engagement and progression framework – Implementation plan has six key elements:

 1. Identifying young people most at risk of disengagement.
 2. Better brokerage and coordination of support.
 3. Stronger tracking and transitions of young people through the system.
 4. Ensuring provision meets the needs of young people.
 5. Strengthening employability skills and opportunities for employment.
 6. Greater accountability for better outcomes for young people.

There are two new offers to young people through the framework.

 • The first is the allocation of single point of contact (a lead worker) to the most at-risk young people to help ensure that support is delivered in a joined up and coordinated way and that works to meet their needs.
 • The second is the development of a proactive and positive Youth Guarantee that will help to ensure that every young person has access to a suitable place in learning post-16. 

YEPF Youth Engagement and Progression Framework Implementation Plan Cym

Author: Llywodraeth Cymru 2013

Mae’r ddogfen hon ar gyfer pawb sy’n gweithio yn y system addysg a hyfforddiant sy’n cefnogi pobl ifanc i gymryd rhan a gwneud cynnydd mewn addysg a hyfforddiant,

gan gynnwys uwch arweinwyr mewn awdurdodau lleol, Gyrfa Cymru, y Gwasanaeth Ieuenctid a darparwyr (ysgolion, colegau addysg bellach (AB), gwaith-dysgu seiliedig ar waith (DSW)). 

Mae’r ddogfen hon yn canolbwyntio ar leihau nifer y bobl ifanc 11 i 25 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant. Mae’n rhoi crynodeb gweithredol o’r Fframwaith ymgysylltu a datblygu ieuenctid – Cynllun gweithredu. Bydd angen i bob
rhan o’r system gan Lywodraeth Cymru, partneriaid cenedlaethol, yr awdurdodau lleol a darparwyr i weithio gyda’i gilydd i weithredu’r cynllun hwn yn llwyddiannus. Mae’r cynllun yn nodi gwahanol rolau a chyfrifoldebau chwaraewyr allweddol a disgwyliadau ar gyfer sut y bydd pob partner yn cyflawni. 

Mae’r Fframwaith ymgysylltu a datblygu ieuenctid – Cynllun gweithredu yn nodi ein dull gweithredu newydd. Mae i’r fframwaith chwe elfen allweddol.

 1. Nodi pobl ifanc sydd fwyaf tebygol o ymddieithrio.
 2. Gwell broceriaeth a chydgysylltu o ran cymorth.
 3. Prosesau tracio a phontio cryfach drwy’r system i bobl ifanc.
 4. Sicrhau bod y ddarpariaeth yn diwallu anghenion pobl ifanc.
 5. Atgyfnerthu sgiliau cyflogadwyedd a chyfleoedd i gael cyflogaeth.
 6. Gwell atebolrwydd i sicrhau gwell deilliannau i bobl ifanc.

Mae dau gynnig newydd i bobl ifanc drwy’r fframwaith.

 • Y cyntaf yw penodi un pwynt cyswllt (swyddog arweiniol) ar gyfer y bobl ifanc sydd fwyaf tebygol o ymddieithrio er mwyn helpu i sicrhau y caiff cymorth ei roi mewn ffordd gydgysylltiedig a chydlynol a’i fod yn llwyddo i ddiwallu eu hanghenion.
 • Yr ail yw datblygu Gwarant Ieuenctid rhagweithiol a chadarnhaol a fydd yn helpu i sicrhau bod pob person ifanc yn cael mynediad at le addas ym myd dysgu ar ôl 16 oed. 

 

Ymgynghoriad ar weledigaeth newydd ar gyfer Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Gwaith Ieuenctid

Author: Llywodraeth Cymru 2013

Mae Llywodraeth Cymru’n awyddus i gael barn pobl ynghylch cynigion newydd i gefnogi’r gwaith o ddatblygu Strategaeth Genedlaethol newydd ar gyfer Gwaith Ieuenctid.

Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 18/06/2013
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 16/09/2013

Addawodd Llywodraeth Cymru yn y Rhaglen Lywodraethu y byddai'n diweddaru’r Strategaeth Genedlaethol ar gyfer y Gwasanaeth Ieuenctid. Defnyddir canlyniadau’r ymgynghoriad hwn fel sail ar gyfer Strategaeth Genedlaethol newydd ar gyfer Gwaith Ieuenctid i Gymru, a gyhoeddir yn yr hydref 2013.

Ymlaen 06 2003

Author:

Issue 11 Summer 2003

CONTENTS
4 News 
8 The role of the Youth Service in Extending Entitlement - John Rose
12 Sexual health clinic for Wrexham Infoshop
14 Opportunities for international work plus project management training
16 Supervision in action
20 Caerphilly Youth Forum
22 Learning Pathways 14-19 - the voluntary sector contribution 
24 European experience for Welsh youth workers 
26 Staff College and the new QCA Level 4 programme 
28  Tooled up - toolkit for curriculum planning 
29  Dafydd Baker of Chequers 

Ymlaen 12 2003

Author:

Issue 12 Winter 2003 

CONTENTS

4 News
9 Good practice in photographing young people
10 Social inclusion, partnerships and learning – the role of the Youth Service in Extending Entitlement - John Holmes
14 Llanrumney generation project bridges the age gap 
16 Overview of the European YOUTH funding programme, plus connecting futures in Azerbaijan 
18 Veronica Wilson discusses the concept of young people’s participation
21 Courtney Taylor poses the question, is youth work training in Wales standing still or moving forward?
24 Bert Jones talks about sustainable youth work at the Youth Cymru conference
28 The Handy Guide to Self Assessment and YWSPP Toolkit 
30 Janice Roberts of Denbighshire Youth Service 

 

Ymlaen Autumn 1999 – How can the youth service best influence the Assembly?

Author: Wales Youth Agency 1999