Polisi Preifatrwydd

Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn amlinellu sut bydd Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales / Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn defnyddio ac yn diogelu unrhyw wybodaeth a roddwch i Goleg Cymunedol YMCA Cymru Cyf/Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant pan fyddwch yn defnyddio’r wefan hon.

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales / Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi ymroddi i sicrhau fod eich preifatrwydd wedi’i ddiogelu. Pe gofynnwn i chi ddarparu gwybodaeth ychwanegol y gellir ei defnyddio i’ch andabod pan fyddwch yn defnyddio’r wefan hon, gallwn eich sicrhau na chaiff ei ddefnyddio ond yn unol â’r datganiad preifatrwydd hwn.

Gall Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales / Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant newid y polisi hwn yn achlysurol trwy ddiweddaru’r dudalen hon. Dylech wirio’r dudalen hon yn achlysurol i sicrhau eich bod yn fodlon â’r newidiadau. Bydd y polisi hwn yn weithredol o 20 Mehefin 2012.

Beth rydym yn ei gasglu 
Gallwn gasglu’r wybodaeth ganlynol:

  • enw a theitl swydd
  • manylion cyswllt yn cynnwys cyfeiriad e-bost
  • gwybodaeth ddemograffig megis cod post, hoffterau a diddordebau
  • manylion arall sy’n berthnasol i arolygon o gwsmeriaid

Beth rydym yn ei wneud â’r wybodaeth a gasglwn 
Mae arnom angen y wybodaeth hon i ddeall eich anghenion a chynnig gwell gwasanaeth i chi, am y rhesymau canlynol yn benodol:

  • Cadw cofnodion mewnol.
  • Efallai y gwnawn ddefnyddio’r wybodaeth i wella ein cynhyrchion a’n gwasanaethau .
  • Efallai y gwnawn anfon negeseuon e-bost achlysurol i hyrwyddo ein cynhyrchion newydd neu wybodaeth arall y credwn y bydd o ddiddordeb i chi, gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost a gawn gennych.
  • Yn achlysurol, efallai y gwnawn hefyd ddefnyddio eich manylion i gysylltu â chi at ddibenion ymchwil marchnata. Gallwn gysylltu â chi trwy e-bost, dros y ffôn, â ffacs neu trwy’r post. Efallai y gwnawn ddefnyddio’r wybodaeth i addasu’r wefan yn unol â’ch diddordebau.

Diogelwch Rydym wedi ymroddi i sicrhau fod eich manylion yn ddiogel. I atal defnydd neu ddatgeliad anawdurdodedig, mae gennym weithdrefnau ffisegol, electronig a rheolaethol priodol yn eu lle i ddiogelu gwybodaeth a gesglir gennym ar-lein.

Sut rydym yn defnyddio cwcis Ffeil fechan y cwci a fydd yn gofyn am ganiatâd i gael ei gosod ar ddisg galed eich cyfrifiadur. Pan fyddwch wedi cytuno, ychwanegir y ffeil  a bydd y cwci yn cynorthwyo i ddadansoddi traffig ar y we neu’n eich hysbysu pan fyddwch yn ymweld â gwefan benodol. Mae cwcis yn caniatáu i raglenni ar y we ymateb i chi fel unigolyn. Gall rhaglen ar y we deilwra ei gweithrediadau yn unol â’ch anghenion, eich hoffterau a’ch casbethau, trwy gasglu a chofio gwybodaeth am eich hoffterau.

Rydym yn defnyddio cwcis cofnodi traffig i nodi pa dudalennau a ddefnyddir. Gwnaiff hyn ein cynorthwyo i ddadansoddi data am draffig tudalennau gwe a gwella ein gwefan i’w theilwra at anghenion cwsmeriaid. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon at ddibenion ystadegol yn unig, ac yna, fe’i dileir o’r system.

Ar y cyfan, bydd cwcis yn eich cynorthwyo i gynnig gwefan well i chi, trwy ein galluogi i fonitro’r tudalennau sy’n ddefnyddiol i chi a’r rhai nad ydynt. Nid yw cwci yn caniatáu unrhyw fynediad i ni at eich cyfrifiadur nac unrhyw wybodaeth amdanoch, ac eithrio data y byddwch yn dewis eu rhannu â ni.

Gallwch dderbyn neu wrthod cwcis. Bydd y rhan fwyaf o borwyr gwe yn eu derbyn yn awtomatig, ond fel arfer, gallwch newid gosodiad eich porwr i wrthod cwcis, os dymunwch. Gallai hynny eich rhwystro rhag elwa’n llawn o’r wefan.

Dolenni at wefannau eraill Efallai y bydd ein gwefan yn cynnwys dolenni at wefannau diddorol eraill. Fodd bynnag, pan fyddwch wedi defnyddio’r dolenni hyn i adael ein gwefan, dylech nodi nad oes gennym unrhyw reolaeth dros wefannau eraill. Felly, ni allwn fod yn gyfrifol am ddiogelwch a phreifatrwydd gwybodaeth a roddwch pan fyddwch yn ymweld â gwefannau o’r fath ac nid ydynt wedi’u rheoli gan y datganiad preifatrwydd hwn. Byddwch yn ofalus a darllenwch y datganiad preifatrwydd sy’n berthnasol i’r wefan dan sylw.

Rheoli eich gwybodaeth bersonol Gallwch ddewis cyfyngu ar gasglu neu ddefnyddio eich gwybodaeth personol fel a ganlyn:

  • pan ofynnir i chi lenwi ffurflen ar y wefan, edrychwch am y blwch y gallwch glicio arno i ddatgan nad ydych yn dymuno i unrhyw un ddefnyddio eich manylion at ddibenion marchnata uniongyrchol
  • os ydych eisoes wedi cytuno y gallwn ddefnyddio eich manylion personol at ddibenion marchnata uniongyrchol, gallwch newid eich meddwl unrhyw bryd trwy ysgrifennu neu anfon e-bost atom info@gwaithieuenctidcymru.org.uk

Ni fyddwn yn gwerthu, yn dosbarthu nac yn prydlesu eich gwybodaeth bersonol i drydydd parti, oni bydd gennym eich caniatâd neu oni bydd y gyfraith yn mynnu ein bod yn gwneud hynny. Efallai y gwnawn ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol i anfon deunydd hyrwyddo trydydd parti atoch os credwn y gall fod o ddiddordeb i chi, os gofynnwch i ni wneud hynny.

Gallwch ofyn am fanylion y wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch o dan Ddeddf Diogelu Data 1998. Bydd ffi fechan yn daladwy. Os hoffech gael copi o’r wybodaeth a gedwir amdanoch, ysgrifennwch at 7 Iard y Cowper, Ffordd Curran, Caerdydd CF10 5NB.

Os byddwch yn credu bod unrhyw wybodaeth sydd gennym amdanoch yn anghywir neu’n anghyflawn, ysgrifennwch neu anfonwch e-bost atom cyn gynted ag y gallwch, i’r cyfeiriad uchod. Byddwn yn cywiro unrhyw wybodaeth anghywir.