Ymwadiad y Wefan

Mae’r wybodaeth a gynhwysir yn y wefan hon at ddibenion hanesyddol a gwybodaeth gyffredinol yn unig.

Darperir y wybodaeth gan Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales / Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, ac er y byddwn yn ymdrechu i ddiweddaru a chywiro’r wybodaeth, nid ydym yn gwneud sylwadau nac yn cynnig gwarantau o unrhyw fath, yn benodol nac ymhlyg, am gyflawnrwydd, cywirdeb,  dibynadwyedd, addasrwydd nac argaeledd mewn cysylltiad â’r wefan neu’r wybodaeth, y cynhyrchion, graffeg neu’r gwasanaethau cysylltiedig a gynhwysir ar y wefan ar gyfer unrhyw ddiben.  Byddwch yn dibynnu ar unrhyw wybodaeth o’r fath yn gyfan gwbl ar eich menter eich hun.

Ni fyddwn yn atebol o dan unrhyw amgylchiadau am golledion neu ddifrod, yn cynnwys heb gyfyngiadau, colledion neu niwed uniongyrchol neu ganlyniadol, neu unrhyw fath o golled neu niwed yn deillio o golli data neu elw yn sgil, neu mewn cysylltiad â, defnyddio’r wefan hon.

Gallwch gysylltu â gwefannau eraill nas rheolir gan Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales / Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant trwy’r wefan hon. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros natur, cynnwys nac argaeledd y gwefannau hynny. Nid yw cynnwys unrhyw ddolen o reidrwydd yn golygu argymhelliad na chefnogaeth i’r safbwyntiau a fynegir ynddynt.

Gwneir pob ymdrech i ddiweddaru’r wefan a sicrhau ei bod yn rhedeg yn esmwyth. Fodd bynnag, ni fydd Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales /Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn gyfrifol mewn unrhyw ffordd nac yn atebol am ddiffyg argaeledd y wefan dros dro, yn sgil materion technegol y tu hwnt i’n rheolaeth.