Chwilio ein Cronfa Ddata Adnoddau

Eich canlyniadau chwilio (18)

Yn dangos canlyniadau gan ddefnyddio rhai o'ch termau chwilio

Cael Pwrpas i’r Gwasanaeth Ieuenctid

Author: National Youth Bureau 1982

Canllawiau ar Fwyd a Diod Iach mewn Lleoliadau Gwaith Ieuenctid

Author: Llywodraeth Cymru, 2012

Mae’r llyfryn hwn yn rhoi cyngor ymarferol i helpu gweithwyr ieuenctid, gwirfoddolwyr a phobl ifanc i ddarparu bwyd a diod iachach mewn lleoliadau lle mae pobl ifanc yn cwrdd. Mae’n cefnogi’r gwaith a wneir trwy Newid am Oes, Blas am Oes, a Chynlluniau Ysgolion Iach - Rhwydwaith Cymru, sy’n ceisio gwella deiet cyffredinol pobl ifanc sy’n byw yng Nghymru. Mae’n cyd-fynd ˆa nod Llywodraeth Cymru o sicrhau bod y sector cyhoeddus yn esiampl o arferion da yn yr ymdrech i greu amgylchedd lle mae’n hawdd i bobl fwyta’n iach.

CIC Crynodeb o waith Cyngor Ieuenctid Cymru 2001

Author: Cyngor Ieuenctid Cymru 2001

CIC Crynodeb o Waith Cyngor Ieuenctid Cymru 2001

Author: Cyngor Ieuenctid Cymru 2001

CIC Crynodeb o waith Cyngor Ieuenctid Cymru 2004

Author: Cyngor Ieuenctid Cymru 2004

CIC Crynodeb o Waith Cyngor Ieuenctid Cymru 2004

Author: Cyngor Ieuenctid Cymru 2004

Cod Moeseg ar gyfer y Gwasanaeth Ieuenctid yng Nghymru 2012

Author: ETS Cymru a Choleg Cymunedol YMCA Cymru 2012

Mae cod moeseg yn set o egwyddorion o fewn sefydliad sy’n arwain ymddygiad a’r broses
gwneud penderfyniadau. Diben y cod hwn yw cynnig canllawiau i weithwyr y
Gwasanaeth Ieuenctid* ynglŷn â gwneud dewisiadau moesegol wrth eu gwaith.

Cwrs Hyfforddi Cymhwyso

Author:

Cwrs Hyfforddi Cymhwyso Ymarferwyr – Pecyn Tiwtor

Author: Coleg Staff, Cyngor Ieuenctid Cymru 2003

Cydamcanu – Cydymdrechu

Author: Llywodraeth Cymru 2012
Canllawiau ar Integreiddio Partneriaethau a Chynlluniau.

Mae Llywodraeth Cymru yn credu y dylid defnyddio cynllun integredig unigol i gyflawni’r dyletswyddau statudol o ran datblygu cynlluniau a strategaethau sydd wedi’u gosod yn y ddeddfwriaeth ganlynol:

  • Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 (Rhan 2: Adrannau 37-46) – Strategaethau cymunedol;

  • Deddf Plant 2004 (Rhan 3: Adran 26) – Cynllun Plant a Phobl Ifanc (sy’n cynnwys cynlluniau sy’n ofynnol o dan adran 2 o Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 a Rhan 1 o Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010);

  • Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006 (Rhan 3: Adran 40) – Strategaethau Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles;

  • Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998 (Rhan 1: Adran 6) – Strategaethau i ostwng troseddu ac anhrefn, strategaethau i fynd i’r afael â chamddefnyddio cyffuriau, alcohol a sylweddau eraill, a strategaethau i ostwng aildroseddu.

  • Mesur Plant a Theuloedd (Cymru) 2010 adrannau 11 a 12 – y dyletswyddau mewn perthynas ag awdurdodau lleol i asesu ar gyfer cyfleoedd chwarae digonol ac i hyrwyddo a hwyluso cyfranogiad plant ym mhenderfyniadau’r awdurdod a allai effeithio arnynt, ac i gyhoeddi a diweddaru gwybodaeth am ei drefniadau.