Chwilio ein Cronfa Ddata Adnoddau

Eich canlyniadau chwilio (12)

Yn dangos canlyniadau gan ddefnyddio rhai o'ch termau chwilio

Grwp Prif Swyddogion Ieuenctid: Arolygu gwasanaethau addysg yr awdurdodau lleol i blant a phobl ifanc – gwasanaethau ieuenctid yr awdurdodau lleol

Author: Grwp Prif Swyddogion Ieuenctid, 2012

Mae’r papur hwn wedi’i lunio er cymorth i swyddogion arweiniol newydd a phrofiadol gwasanaethau ieuenctid yr awdurdodau lleol. Ei ddiben yw rhoi gwybodaeth, cymorth a chyfarwyddyd. At hynny, mae’n bosibl y bydd yn sbarduno trafodaethau am rôl y gwasanaeth ieuenctid yn y dyfodol ynglŷn â helpu awdurdodau lleol i gyflawni eu swyddogaethau statudol o ran gwasanaethau cynorthwyo’r ifainc.

Yn ogystal â’r papur hwn, rydyn ni wedi llunio papur arall ac ynddo sylwadau Estyn am wasanaethau ieuenctid yn sgîl arolygu darpariaeth addysg yr awdurdodau lleol rhwng 2004 a 2012, gan gynnwys amryw arferion da welodd yr arolygwyr yn ystod y cyfnod hwnnw.

Grwp Prif Swyddogion Ieuenctid: Atal troseddu ymhlith pobl ifanc Cymru – rôl gwaith ieuenctid

Author: Grwp Prif Swyddogion Ieuenctid 2016

Grwp Prif Swyddogion Ieuenctid: Llesiant emosiynol ac iechyd meddwl pobl ifanc yng Nghymru – pa gyfraniad all gwaith ieuenctid ei wneud?

Author: Grwp Prif Swyddogion Ieuenctid 2016

Papur trafod ar ran Cylch Prif Swyddogion Ieuenctid Cymru

Grwp Prif Swyddogion Ieuenctid: Sylwadau Estyn am Wasanaeth Ieuenctid Cymru, 2004-2012

Author: Grwp Prif Swyddogion Ieuenctid, 2012

Mae Grŵp Prif Swyddogion Ieuenctid Cymru (PYOG) wedi paratoi'r papur hwn i ledaenu themâu arferion da yn bennaf, fel y bydd modd gwella ansawdd gwaith ieuenctid a chyflwyno tystiolaeth bod safonau'r gwaith hwnnw wedi bod yn uchel yn ystod y cyfnod dan sylw (8 mlynedd).

Mae rôl Estyn ynglŷn â Gwasanaeth Ieuenctid Cymru wedi newid dros y degawd diwethaf. Ar un adeg, roedd y gwasanaeth yn destun arolygu trylwyr. Ar ôl i’r drefn honno ddod i ben, byddai arolygwyr yn rhoi adborth amdano yn rhan o’r golwg ehangach ar wasanaethau cynorthwyo’r ifainc. Erbyn hyn, fodd bynnag, yn ôl y trefniadau presennol ar gyfer arolygu gwasanaethau addysg yr awdurdodau lleol i blant a phobl ifanc, does dim gofyn i roi adborth penodol amdano.

Gwaith Ieuenctid yng Nghymru: Egwyddorion a Dibenion 2014

Author: gan Grwp Adolygu Gwaith Ieuenctid yng Nghymru, Ionawr 2014

Dwyieithog. Prif amcan y ddogfen yw nodi’r egwyddorion allweddol sydd wrth wraidd gwaith ieuenctid a bwrw golwg gyffredinol ar ei ddibenion ac ar y gwaith o’i ddarparu. Mae cynnwys y ddogfen yn ymwneud yn benodol â gwaith ieuenctid yng Nghymru, ond mae’n debyg y bydd yn cyd-fynd ag egwyddorion, dibenion ac ymarfer gwaith ieuenctid mewn rhannau eraill o’r DU a Gweriniaeth Iwerddon.

Gwariant Defnyddwyr yn eu Harddegau yn 1959

Author:

GWARIANT DEFNYDDWYR YN EU HARDDEGAU YN 1959

Gwasanaethu’r Ifanc: Cylchlythyr 1486

Author:
GWASANAETHU’R IFANC

Gweithio gyda Grwpiau Ieuenctid yn y Gymuned: Dull Gweithio Professiynol – Hanfodion Sefydlu Grwp Ieuenctid

Author:
Ysgrifennwyd y llyfryn hwn ar gyfer pobl mewn cymunedau sydd am sefydlu grwp ieuenctid lleol. Mae’n cymryd yn ganiataol y bydd y bobl hyn fel arfer yn wirfoddolwyr, sef rhai sy’n gweithio heb dâl. Nid yw’r llyfryn hwn yn honni bod yn ddogfen hollgynhwysol, ond yn hytrach fframwaith yn dangos sut i gychwyn.

Gweithio Gyda Grwpiau Ieuenctid yn y Gymuned: Dull Gweithio Proffesiynol – Hanfodion Sefydlu Grwp Ieuenctid

Author:

Ysgrifennwyd y llyfryn hwn ar gyfer pobl mewn cymunedau sydd am sefydlu grwp ieuenctid lleol. Mae’n cymryd yn ganiataol y bydd y bobl hyn fel arfer yn wirfoddolwyr, sef rhai sy’n gweithio heb dâl. Nid yw’r llyfryn hwn yn honni bod yn ddogfen hollgynhwysol, ond yn hytrach fframwaith yn dangos sut i gychwyn.

Gweithredu Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cymru 2019

Author: Llywodraeth Cymru 2019
Mae’r ddogfen hon yn nodi’r trefniadau llywodraethu a chyflawni ar gyfer gwireddu’r ymrwymiadau a nodwyd yn Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cymru 2019.