Chwilio ein Cronfa Ddata Adnoddau

Eich canlyniadau chwilio (18)

Yn dangos canlyniadau gan ddefnyddio rhai o'ch termau chwilio

Neges – Gwaith Ieuenctid ac Atal Troseddu

Author: Liam Kealy, Cyngor Ieuenctid Cymru 1998
Bydd y papur hwn yn dadlau fod gwasanaeth ieuenctid ag adnoddau digonol, a all fabwysiadu amrediad o ddulliau gweithredu, o fudd cynhenid i gymdeithas. Gall gwaith ieuenctid gynnig profiadau cadarnhaol sy’n wynebu anghenion a dyheadau pobl ifainc ac yn eu galluogi i ddatblygu fel dinasyddion cyfrifol ac i gyfrannu’n gadarnhaol at fywyd eu cymunedau.

Er nad yw atal troseddu erioed wedi bod yn brif gymhelliad i waith ieuenctid, mae ganddo gyfraniad pwysig i’w wneud yn y broses hon. Bydd y papur yma’n cyfeirio at adroddiad diweddar gan Ymddiriedolaeth y Tywysog a seiliwyd ar ymchwil a wnaed gan Coopers and Lybrand, sy’n arddangos y berthynas rhwng gwaith ieuenctid ac atal troseddu gan ieuenctid. (Coopers and Lybrand: ‘Preventative Strategy for Young People in Trouble’ 1994)

Neges – Y syniad o ‘bolisi ieuenctid’ – taith trwy Ewrop

Author: Howard Williamson, Cyngor Ieuenctid Cymru 2004

Neges – Canlyniadau Arolwg Holiadur Gweithwyr Ieuenctid yng Nghymru

Author:
Mae’r papur hwn yn cynnwys canlyniadau rhan o arolwg holiadur a gynhaliwyd er mwyn gweld
a yw’r gwasanaeth ieuenctid cynaledig yng Nghymru, yn gallu bodloni gofynion polisi’r
llywodraeth ac anghenion pobl ifanc, tra’n cynnal ei hunaniaeth sefydliadol benodol. Casglwyd
a dadansoddwyd gwybodaeth a gyflwynwyd yn yr holiadur rhwng 2000 a 2002, cyfnod pan
welwyd nifer o effeithiau sylweddol yn sgil datganoli llywodraeth a chreu Cynulliad
Cenedlaethol Cymru (1999). Ers yr adeg hwn, mae’r gwasanaeth ieuenctid wedi cael ei
archwilio’n llawer mwy trylwyr mewn agenda wleidyddol sy’n rhoi cryn sylw i wella cyfraniad
pob person ifanc tuag at les cymdeithasol ac economaidd Cymru. Ategwyd y sefyllfa hon gan
gasgliadau ac argymhellion Ymestyn Hawliau (CCC 2000) a ddaeth yn brif ddogfen y
llywodraeth ar gyfer hyrwyddo gwasanaethau i bobl ifanc.

Neges – Gwaith Ieuenctid ac Atal Troseddu

Author: Liam Kealy, Cyngor Ieuenctid Cymru 1998

Bydd y papur hwn yn dadlau fod gwasanaeth ieuenctid ag adnoddau digonol, a all fabwysiadu amrediad o ddulliau gweithredu, o fudd cynhenid i gymdeithas. Gall gwaith ieuenctid gynnig profiadau cadarnhaol sy’n wynebu anghenion a dyheadau pobl ifainc ac yn eu galluogi i ddatblygu fel dinasyddion cyfrifol ac i gyfrannu’n gadarnhaol at fywyd eu cymunedau.

Er nad yw atal troseddu erioed wedi bod yn brif gymhelliad i waith ieuenctid, mae ganddo gyfraniad pwysig i’w wneud yn y broses hon. Bydd y papur yma’n cyfeirio at adroddiad diweddar gan Ymddiriedolaeth y Tywysog a seiliwyd ar ymchwil a wnaed gan Coopers and Lybrand, sy’n arddangos y berthynas rhwng gwaith ieuenctid ac atal troseddu gan ieuenctid. (Coopers and Lybrand: ‘Preventative Strategy for Young People in Trouble’ 1994)

Neges – Ieuenctid ‘Anfodlon’: ymchwil gefndirol, cydnabyddiaeth wleidyddol a datblygiad polisi

Author: Howard Williamson, Cyngor Ieuenctid Cymru 1999

Neges – Ieuenctid Anfodlon: ymchwil gefndirol, cydnabyddiaeth wleidyddol a datblygiad polisi

Author: Howard Williamson, Cyngor Ieuenctid Cymru 1999

Neges – Pobl Ifanc a Digartrefedd yng Nghymru: Canllawiau i’r Gwasanaeth Ieuenctid

Author: Liam Kealy, Cyngor Ieuenctid Cymru 1998

Bwriad y papur hwn yw rhoi arolwg o faintiuoli digartrefedd ieuenctid yng Nghymru; cynnig golwg ar brofiad pobl ifanc ddigartref yng Nghymru ac yn bwysig iawn, rhoi rhyw syniad am sut y gall y gwasanaeth ieuenctid chwarae rhan mewn datblygu a darparu gwasanaethau.

Cynnwys:
• Diffinio digartrefedd ieuenctid
• Maint a natur digartrefedd ieuenctid yng Nghymru
• Dewisiadau tai i bobl ifanc
• Rôl y gwasanaeth ieuenctid
• Sefydliadau tai yng Nghymru

Neges – Pobl Ifanc, Gwaith Ieuenctid a Chynghorau Tref a Chymuned

Author: Liam Kealy, Cyngor Ieuenctid Cymru 1998

Mae Cyngor Ieuenctid Cymru’n awyddus i gefnogi’r datblygiadau hyn, ac yn ystod hydref 1998 galwodd ddwy seminar a ystyriai rôl Cynghorau Tref a Chymuned mewn datblygu gwasanaethau i bobl ifanc.  Mae’r ddogfen friffio hon yn lledaenu gwybodaeth am ddatblygiadau i alluogi Cynghorau Tref a Chymuned eraill i sefydlu eu darpariaeth eu hunain.

Neges – Pobl Ifanc, Gwaith Ieuenctid a Chynghorau Tref a Chymuned

Author: Liam Kealy, Cyngor Ieuenctid Cymru 1998
Mae Cyngor Ieuenctid Cymru’n awyddus i gefnogi’r datblygiadau hyn, ac yn ystod hydref 1998 galwodd ddwy seminar a ystyriai rôl Cynghorau Tref a Chymuned mewn datblygu gwasanaethau i bobl ifanc.  Mae’r ddogfen friffio hon yn lledaenu gwybodaeth am ddatblygiadau i alluogi Cynghorau Tref a Chymuned eraill i sefydlu eu darpariaeth eu hunain.

Neges – Trwyddedu Yrru Cyfrifiaduron Ewropeaidd (ECDL) Adroddiad ar y Cam Cyntaf

Author: Barry Doughty, Cyngor Ieuenctid Cymru, 2000