Chwilio ein Cronfa Ddata Adnoddau

Eich canlyniadau chwilio (84)

Yn dangos canlyniadau gan ddefnyddio rhai o'ch termau chwilio

Ymgynghoriad ar weledigaeth newydd ar gyfer Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Gwaith Ieuenctid

Author: Llywodraeth Cymru 2013

Mae Llywodraeth Cymru’n awyddus i gael barn pobl ynghylch cynigion newydd i gefnogi’r gwaith o ddatblygu Strategaeth Genedlaethol newydd ar gyfer Gwaith Ieuenctid.

Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 18/06/2013
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 16/09/2013

Addawodd Llywodraeth Cymru yn y Rhaglen Lywodraethu y byddai'n diweddaru’r Strategaeth Genedlaethol ar gyfer y Gwasanaeth Ieuenctid. Defnyddir canlyniadau’r ymgynghoriad hwn fel sail ar gyfer Strategaeth Genedlaethol newydd ar gyfer Gwaith Ieuenctid i Gymru, a gyhoeddir yn yr hydref 2013.

Cyfraniad gwaith ieuenctid i’r Rhaglen ar Gyfer Llywodraethu yng Nghymru

Author: Cynghrair Gwaith Ieuenctid Cymru 2014

Nod hyn o bapur yw dangos ble a sut mae gwaith ieuenctid yn gallu helpu i gyflawni polisïau ehangach Llywodraeth Cymru trwy wella byd pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed. Nid nodi meysydd newydd na phennu ehangder gwaith ieuenctid yw’r diben, ond tynnu sylw at y rôl bresennol – sy’n ffordd benodol o weithio gyda’r ifainc – ynglŷn â helpu i gyflawni a chryfhau polisïau Llywodraeth Cymru

Dyma agweddau Rhaglen Llywodraeth Cymru:

 • Twf a swyddi cynaladwy
 • Gwasanaethau cyhoeddus
 • Gofal iechyd yn yr 21ain ganrif
 • Addysg
 • Rhaglen ‘Cefnogi Pobl’
 • Cartrefi Cymru
 • Cymunedau mwy diogel
 • Cydraddoldeb
 • Trechu tlodi
 • Cymunedau gwledig
 • Yr amgylchedd a chynaladwyedd
 • Diwylliant a threftadaeth Cymru

Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cenedlaethol Cymru 2014-2018

Author: Llywodraeth Cymru 2014

Mae’r strategaeth hon yn amlinellu’r cyfeiriad ar gyfer sefydliadau gwaith ieuenctid ar gyfer y pedair blynedd nesaf ac mae’n adeiladu ar ymarfer ymgynghori a gynhaliwyd rhwng 18 Mehefin 2013 ac 16 Medi 2013. Mae’r strategaeth yn cydnabod gwerth a rôl gwaith ieuenctid mynediad agored; mae’n hyrwyddo cysylltiad cryfach rhwng gwaith ieuenctid ac addysg ffurfiol; mae’n nodi’r angen am gydweithio agosach rhwng mudiadau gwaith ieuenctid statudol a gwirfoddol; ac mae’n nodi’r angen i gryfhau’n sylweddol y sylfaen dystiolaeth ar effaith gwaith ieuenctid ledled Cymru. Bydd angen i Lywodraeth Cymru, mudiadau gwirfoddol cenedlaethol a lleol, yn ogystal ac awdurdodau lleol, gydweithio er mwyn gweithredu’r camau a nodwyd a datblygu gwaith ieuenctid.

Rhaglen Bartneriaeth Gwaith Ieuenctid ac Ysgolion: Adroddiad Terfynol

Author: Helen Payne, Cyngor Ieuenctid Cymru 2003

Lluniwyd yr adroddiad hwn gan ddefnyddio gwybodaeth o'r adroddiad ar ddiwedd y prosiect ac
adroddiadau dros dro. Mae’r adroddiad yn cynnig golwg gyffredinol ar y rhaglen o’i sefydlu yn 1998 hyd ei diwedd yn 2003 ynghyd ag argymhellion a goblygiadau ar gyfer ymarfer gwaith ieuenctid.

NOS Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol Gwaith Ieuenctid 2012

Author: LSIS 2012

Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol Gwaith Ieuenctid 2012

Grwp Prif Swyddogion Ieuenctid: Sylwadau Estyn am Wasanaeth Ieuenctid Cymru, 2004-2012

Author: Grwp Prif Swyddogion Ieuenctid, 2012

Mae Grŵp Prif Swyddogion Ieuenctid Cymru (PYOG) wedi paratoi'r papur hwn i ledaenu themâu arferion da yn bennaf, fel y bydd modd gwella ansawdd gwaith ieuenctid a chyflwyno tystiolaeth bod safonau'r gwaith hwnnw wedi bod yn uchel yn ystod y cyfnod dan sylw (8 mlynedd).

Mae rôl Estyn ynglŷn â Gwasanaeth Ieuenctid Cymru wedi newid dros y degawd diwethaf. Ar un adeg, roedd y gwasanaeth yn destun arolygu trylwyr. Ar ôl i’r drefn honno ddod i ben, byddai arolygwyr yn rhoi adborth amdano yn rhan o’r golwg ehangach ar wasanaethau cynorthwyo’r ifainc. Erbyn hyn, fodd bynnag, yn ôl y trefniadau presennol ar gyfer arolygu gwasanaethau addysg yr awdurdodau lleol i blant a phobl ifanc, does dim gofyn i roi adborth penodol amdano.

Grwp Prif Swyddogion Ieuenctid: Arolygu gwasanaethau addysg yr awdurdodau lleol i blant a phobl ifanc – gwasanaethau ieuenctid yr awdurdodau lleol

Author: Grwp Prif Swyddogion Ieuenctid, 2012

Mae’r papur hwn wedi’i lunio er cymorth i swyddogion arweiniol newydd a phrofiadol gwasanaethau ieuenctid yr awdurdodau lleol. Ei ddiben yw rhoi gwybodaeth, cymorth a chyfarwyddyd. At hynny, mae’n bosibl y bydd yn sbarduno trafodaethau am rôl y gwasanaeth ieuenctid yn y dyfodol ynglŷn â helpu awdurdodau lleol i gyflawni eu swyddogaethau statudol o ran gwasanaethau cynorthwyo’r ifainc.

Yn ogystal â’r papur hwn, rydyn ni wedi llunio papur arall ac ynddo sylwadau Estyn am wasanaethau ieuenctid yn sgîl arolygu darpariaeth addysg yr awdurdodau lleol rhwng 2004 a 2012, gan gynnwys amryw arferion da welodd yr arolygwyr yn ystod y cyfnod hwnnw.

Canllawiau ar Fwyd a Diod Iach mewn Lleoliadau Gwaith Ieuenctid

Author: Llywodraeth Cymru, 2012

Mae’r llyfryn hwn yn rhoi cyngor ymarferol i helpu gweithwyr ieuenctid, gwirfoddolwyr a phobl ifanc i ddarparu bwyd a diod iachach mewn lleoliadau lle mae pobl ifanc yn cwrdd. Mae’n cefnogi’r gwaith a wneir trwy Newid am Oes, Blas am Oes, a Chynlluniau Ysgolion Iach - Rhwydwaith Cymru, sy’n ceisio gwella deiet cyffredinol pobl ifanc sy’n byw yng Nghymru. Mae’n cyd-fynd ˆa nod Llywodraeth Cymru o sicrhau bod y sector cyhoeddus yn esiampl o arferion da yn yr ymdrech i greu amgylchedd lle mae’n hawdd i bobl fwyta’n iach.

Gwaith Ieuenctid yng Nghymru: Egwyddorion a Dibenion 2014

Author: gan Grwp Adolygu Gwaith Ieuenctid yng Nghymru, Ionawr 2014

Dwyieithog. Prif amcan y ddogfen yw nodi’r egwyddorion allweddol sydd wrth wraidd gwaith ieuenctid a bwrw golwg gyffredinol ar ei ddibenion ac ar y gwaith o’i ddarparu. Mae cynnwys y ddogfen yn ymwneud yn benodol â gwaith ieuenctid yng Nghymru, ond mae’n debyg y bydd yn cyd-fynd ag egwyddorion, dibenion ac ymarfer gwaith ieuenctid mewn rhannau eraill o’r DU a Gweriniaeth Iwerddon.

Cydamcanu; Cydymdrechu: Canllawiau ar Integreiddio Partneriaethau a Chynlluniau

Author: Llywodraeth Cymru 2012

Canllawiau ar Integreiddio Partneriaethau a Chynlluniau.

Mae Llywodraeth Cymru yn credu y dylid defnyddio cynllun integredig unigol i gyflawni’r dyletswyddau statudol o ran datblygu cynlluniau a strategaethau sydd wedi’u gosod yn y ddeddfwriaeth ganlynol:

 • Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 (Rhan 2: Adrannau 37-46) – Strategaethau cymunedol;
 • Deddf Plant 2004 (Rhan 3: Adran 26) – Cynllun Plant a Phobl Ifanc (sy’n cynnwys cynlluniau sy’n ofynnol o dan adran 2 o Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 a Rhan 1 o Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010);
 • Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006 (Rhan 3: Adran 40) – Strategaethau Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles;
 • Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998 (Rhan 1: Adran 6) – Strategaethau i ostwng troseddu ac anhrefn, strategaethau i fynd i’r afael â chamddefnyddio cyffuriau, alcohol a sylweddau eraill, a strategaethau i ostwng aildroseddu.
 • Mesur Plant a Theuloedd (Cymru) 2010 adrannau 11 a 12 – y dyletswyddau mewn perthynas ag awdurdodau lleol i asesu ar gyfer cyfleoedd chwarae digonol ac i hyrwyddo a hwyluso cyfranogiad plant ym mhenderfyniadau’r awdurdod a allai effeithio arnynt, ac i gyhoeddi a diweddaru gwybodaeth am ei drefniadau.