Chwilio ein Cronfa Ddata Adnoddau

Eich canlyniadau chwilio (84)

Yn dangos canlyniadau gan ddefnyddio rhai o'ch termau chwilio

Effeithiau Ad-drefnu Llywodraeth Leol a Newid Phatrymau Cyllido

Author: UYACE 1998

Neges – Ieuenctid Anfodlon: ymchwil gefndirol, cydnabyddiaeth wleidyddol a datblygiad polisi

Author: Howard Williamson, Cyngor Ieuenctid Cymru 1999

Neges – Y Syniad o ‘Bolisi Ieuenctid’; Taith Trwy Ewrop

Author: Howard Williamson, Cyngor Ieuenctid Cymru 2004

Neges – Canlyniadau Arolwg Holiadur Gweithwyr Ieuenctid yng Nghymru

Author:
Mae’r papur hwn yn cynnwys canlyniadau rhan o arolwg holiadur a gynhaliwyd er mwyn gweld
a yw’r gwasanaeth ieuenctid cynaledig yng Nghymru, yn gallu bodloni gofynion polisi’r
llywodraeth ac anghenion pobl ifanc, tra’n cynnal ei hunaniaeth sefydliadol benodol. Casglwyd
a dadansoddwyd gwybodaeth a gyflwynwyd yn yr holiadur rhwng 2000 a 2002, cyfnod pan
welwyd nifer o effeithiau sylweddol yn sgil datganoli llywodraeth a chreu Cynulliad
Cenedlaethol Cymru (1999). Ers yr adeg hwn, mae’r gwasanaeth ieuenctid wedi cael ei
archwilio’n llawer mwy trylwyr mewn agenda wleidyddol sy’n rhoi cryn sylw i wella cyfraniad
pob person ifanc tuag at les cymdeithasol ac economaidd Cymru. Ategwyd y sefyllfa hon gan
gasgliadau ac argymhellion Ymestyn Hawliau (CCC 2000) a ddaeth yn brif ddogfen y
llywodraeth ar gyfer hyrwyddo gwasanaethau i bobl ifanc.

Datblygu Polisi ar Iechyd Rhywiol – Canllawiau i’r Gwasanaeth Ieuenctid Cyflwyniad

Author:

Mae gan y gwasanaeth ieuenctid a mudiadau eraill sy’n gweithio gyda phobl ifanc ran
allweddol i’w chwarae yn eu haddysg bersonol, gymdeithasol a iechyd. Er hynny, darganfu asesiad anghenion a gynhaliwyd yng Nghymru nad yw mudiadau ieuenctid yn y sectorau cynaledig a gwirfoddol wedi llunio polisïau ac ymarfer i ddatblygu’r gwaith hwn. Mae amryw byd o resymau am hyn ond un ohonynt yw diffyg eglurder ynghylch rôl y gwasanaeth ieuenctid a goblygiadau cyfreithiol darparu gwybodaeth a chyngor ar bwnc iechyd rhywiol. Mae’r tudalennau a ganlyn yn cynnwys syniadau ac awgrymiadau ar gyfer datblygu polisi a rhaglen iechyd rhywiol ynghyd â gwybodaeth ffeithiol am gyd-destun cyfreithiol gwaith yn y maes cymhleth hwn.

Neges – Gwaith Ieuenctid ac Atal Troseddu

Author: Liam Kealy, Cyngor Ieuenctid Cymru 1998

Bydd y papur hwn yn dadlau fod gwasanaeth ieuenctid ag adnoddau digonol, a all fabwysiadu amrediad o ddulliau gweithredu, o fudd cynhenid i gymdeithas. Gall gwaith ieuenctid gynnig profiadau cadarnhaol sy’n wynebu anghenion a dyheadau pobl ifainc ac yn eu galluogi i ddatblygu fel dinasyddion cyfrifol ac i gyfrannu’n gadarnhaol at fywyd eu cymunedau.

Er nad yw atal troseddu erioed wedi bod yn brif gymhelliad i waith ieuenctid, mae ganddo gyfraniad pwysig i’w wneud yn y broses hon. Bydd y papur yma’n cyfeirio at adroddiad diweddar gan Ymddiriedolaeth y Tywysog a seiliwyd ar ymchwil a wnaed gan Coopers and Lybrand, sy’n arddangos y berthynas rhwng gwaith ieuenctid ac atal troseddu gan ieuenctid. (Coopers and Lybrand: ‘Preventative Strategy for Young People in Trouble’ 1994)

Materion Rheoli ar gyfer y 1990au

Author: Coopers &Lybrand Deloitte 1990

Y Gwasanaeth Ieuenctid yn Lloegr a Chymru – Darnau allan o Adroddiad Albemarle

Author:

Cwrs Hyfforddi Cymhwyso

Author:

Bois y Fonesig Albemarle

Author: